مهندسين مشاور آيين تدبير


.

 • رضا شهيدي

  رضا شهيدي...........................................................................مدير عامل
  •      كارشناسی عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان
  •     كارشناسی ارشد مديريت ساخت  از دانشگاه علم و صنعت
  •     بیش از سی سال سابقه  فعاليت مفيد در پروژه های سطح كشور
 • بابک زلکی زاده

  بابک زلکی زاده ................................................................رئیس هیئت مدیره
  •      كارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
  •     كارشناسی ارشد سازه از دانشگاه آزاد نجف آباد
  •     دکترای سازه از دانشگاه آزاد نجف آباد
  •     بیش از سی سال سابقه  فعاليت مفيد در پروژه های سطح كشور
 • مرتضي مقاره زاده اصفهاني

  مرتضي مقاره زاده اصفهاني .............................نایب رئیس هيات مديره 
  •      كارشناسی ارشد معماري از دانشگاه رم ايتاليا
  •     چهل سال سابقه كار مفيد در پروژه هاي كشور
 • مجيد حبيبيان

  مجيد حبيبيان....................................................................سهامدار
  •      كارشناسی عمران از دانشگاه شیراز
  •     كارشناسی ارشد محیط زیست از دانشگاه آزاد تهران
  •     سی سال سابقه  فعاليت مفيد در پروژه های سطح كشور
 • پيمانه صدري

  پيمانه صدري........................................................................سهامدار
  •      كارشناسی بهداشت حرفه اي از دانشگاه شهید بهشتی تهران
  •     بیست سال  سابقه فعاليت در ضمينه مرتبط
 • احمد شهیدی

  احمد شهیدی  .................................................................سهامدار
  •      كارشناسی حقوق از دانشگاه تهران
  •     كارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه تهران
  •     بیش از چهل سال سابقه فعالیت مفید و مرتبط
 • سعید قاسمی

  سعید قاسمی .................................................................سهامدار
  •      كارشناسی حسابداری از دانشگاه اصفهان
  •     كارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد تهران
  •     سی سال سابقه  فعاليت مفيد و مرتبط